CHANGE LANGUAGE DİL DEĞİŞTİR    CHANGE LANGUAGE  

Hali Hazırda Tercümeler

 

Daha önce tarafımızdan tercümesi yapılmış olan kanun, yönetmelik, vs belgelerin listesi aşağıdadır. İhtiyacınız olan tercüme aşağıdaki listede yer alıyorsa, Hesap Bilgileri sayfasında yer alan şirket hesabımıza bedelini yatırdıktan sonra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atınız. Mailinizin ardından bir kaç saat içerisinde istediğiniz belgenin tercümesi mail adresinize iletilecektir.

Below is the list of the documents such as laws, regulations etc which have been already translated by us. If the translation file you need is mentioned in the list below, please send an e mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. after you remit the required fee to the bank accounts mentioned in our web site. The translation of the file you request will be sent to your e mail address within a few hours after we receive the remittance and e mail.
30.11.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ / Regulation on Electric
Power Installations which has been published in the Official Gazette No. 24246 dated 30
November 2000

 10 Mart 2012 tarih ve 28229 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK /
Communiqué About The Application Of The By-Law Concerning The Unlicensed Generation Of Electrical Power In The Energy Market which has been published in the Official Gazette No. 28229 dated 10 March 2012

07.09.2002 Tarih ve 24869 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği /
Natural Gas Market License Regulation Published in the Official Gazette no. 24869, dated 7 September 2002

 

 

KANUN-YÖNETMELİK-TÜZÜK ADI / THE NAME OF THE LAW/REGULATION/CODE
 

 

maden atıkları yönetmeliğinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar / explanations regarding the implementation of mine waste regulations

maden atıkları yönetmeliği - Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 / mining waste regulation – Date of Official Gazette: 15.07.2015, Number of Official Gazette: 29417

düzenli depolama tesisleri uygulama projesi hazırlanmasına ilişkin genelge / Circular on Preparation of Regular Storage Facilities Application Project

 

16/6/2006 - tarih ve 26200 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu /  Social Insurance And Universal Health  Insurance Law which has been published in the Turkish Official Gazette dated: 16/6/2006 - and no: 26200

 

22 Mayıs 2012 SALI - tarih ve 28300 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolü yönetmeliği / The Directive For The Control Of Waste Electrical And Electronic Equipment which has been published in the Turkish Official Gazette dated: 22 May 2012 - TUESDAY  and no: 28300

 

19.09.2013 tarih ve 28770 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği / Regulation On Occupational Health And Safety In Mining Work Places which has been published in the Turkish Official Gazette dated: 19.09.2013 and                 Issue: 28770

25 Nisan 2013  PERSEMBE tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği / The regulation on health and security conditions in use of work equipments which has been published in the Turkish Official Gazette dated: 25 April 2013 THURSDAY and              Issue: 28628

20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Tarih ve 28713 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik  / regulation on duties, authorities, liabilities and training of work place physician and other health professionals which has been published in the Turkish Official Gazette dated: 20 July 2013 SATURDAY and Issue: 28713

 

23 Ağustos 2013 CUMA tarih ve 28744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik  / regulation on occupational health and safety in temporary or fixed term works which has been published in the Turkish Official Gazette dated: 23 August 2013 FRIDAY and Issue: 28744.

20 Temmuz 2013 CUMARTESİ tarihli ve 28713 sayılı resmî gazete’de yayımlanan işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik - Regulation On Duties, Authorities, Liabilities And Training Of Work Place Physician And Other Health Professionals which has been published in the Turkish Official Gazette dated: July 20, 2013 SATURDAY and issue: 28713.

 

18 Haziran 2013 salı tarihli 28681 sayılı resmî gazete’de yayımlanan işyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik - regulation on emergences in work places which has been published in the Turkish Official Gazette dated: June 18, 2013 TUESDAY and issue: 28681.

25 Nisan 2013 perşembe tarihli 28628 sayılı resmî gazete’de yayımlanan iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği  - regulation on health and security conditions in use of work equipments which has been published in the Turkish Official Gazette dated: April 25, 2013 Thursday and issue: 28628.

29 Aralık 2012 cumartesi tarihli 28512 sayılı resmî gazete’de yayımlanan iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği - regulation on occupational health and safety risk assessment which has been published in the Turkish Official Gazette dated: December 29, 2012 Saturday and issue: 28512.

15 Mayıs 2013 çarşamba tarihli 28648 sayılı resmî gazete’de yayımlanan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik - regulation on procedures and principles of the occupational health and safety trainings for workers which has been published in the Turkish Official Gazette dated: Mayı 15, 2013 Wednesday and issue: 28648.

21 Mayıs 2013  salı tarihli 28653 sayılı resmî gazete’de yayımlanan tarım veya orman traktörlerini tahrik etmek üzere tasarlanan motorlardan çıkan gaz emisyonları ve parçacık kirleticilere karşı alınacak tedbirlerle ilgili tip onayı yönetmeliği (2000/25/at)’ nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik- regulation for making alterations on the regulation on type approval related with the precautions to be taken against particle polluters and gas emissions released from the engines which are designed to drive agriculture or forest tractors (2000/25/at) which has been published in the Turkish Official Gazette dated: May 21, 2013 Thursday and issue: 28653.

04.11.1984 tarihli 18565 sayılı resmî gazete’de yayımlanan elektrik iç tesisleri yönetmeliği ekleri- annexes of the regulation on internal electrical installations which has been published in the Turkish Official Gazette dated: 04.11.1984 and issue: 18565.

 

Code No: 854 The Code On Sea Labor (Deniz İş Kanunu)

The Official Gazette Date: 29.04.1967 Number: 12586
Law No. 4949 Law Amending The Execution And Bankruptcy Code (İcra ve iflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Official Gazette Dated June 30, 2003 and Numbered 25184
Law Number: 5915 Law Amending and Revising The Law On Bank Cards and Credit Cards (Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Promulgated In The Edition 27281 Of The Official Gazette On July 7th, 2009
Law Number 1136 Attorney ship Law (1136 Sayılı Avukatlık Kanunu) Published 7 April 1969 In Official Gazette Issue 13168
Law No:1567 Dated 25.02.1930 Law Regarding The ProtectiOn Of The Value Of Turkish Currency (1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun) Official Gazette No:1433
Act No: 2575 Council Of State Act (2575 Sayılı Danıştay Kanunu) Official Gazette: 20.01.1982 No: 17580
Act No: 2577 Procedure Of Administrative Justice Act (2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu) Official Gazette: 20.01.1982 No: 17580
Act No: 4054 The Act On The Protection Of Competition (4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) Official Gazette Date: 13.12.1994 No: 22140
Law No. 4743 Law On Restructuring Of Debts To Financial Sector And Amendments To Some Laws

(Malî Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ) Official Gazette Dated January 31, 2002,And Numbered 24657
Law No: 4817 Law On Work Permits Of Foreigners (4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun) Official Gazette Dated 6.3.2003 Number: 25040
Law No. 4875 Foreign Direct Investment Act (4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu)

Official Gazette Dated 17 June 2003 Number: 25141
Law No. 5092 Law Amending The Execution And Bankruptcy Code (5092 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) Official Gazette Issue 25380 On 21 February 2004
Law No: 5187 Press Law (5187 Numaralı Basın Kanunu) Official Gazette Dated 26 June 2004 - No:25504
Banking Law No. 5411 (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu) Official Gazette Dated 1.11.2005 Number: 25983
Law No 6357 Regulation On Credit Operations Of Banks (6357 Sayılı Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik) (Published in The Official Gazette nr. 26333 Dated November 01
Law No 5411 Regulation On Equity Of Banks (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu) (Published In The Official Gazette Nr 26333 Dated November 01, 2006
The Regulation On The Internal Systems Of Banks (5411 Sayılı Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik 1) (Published In The Official Gazette Dated November 1, 2006 nr. 26333
Law No 5411 Regulation On Financial Holding Companies (5411 Sayılı Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelik) (Published In Official Gazette Dated November 1, 2006 nr. 26333
Regulation On Merger, Acquisition , Division And Changes In Shares Of Banks (Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme Ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik) (Published In Official Gazette Dated November 1, 2006 nr. 26333
Regulation On Voluntary Liquidation Of Banks (Bankaların Gönüllü Tasfiyesi Hakkında Yönetmelik)

(Published in Official Gazette Dated November 1, 2006 nr 26333.
Law 6224 On Encouragement Of Foreign Capital (Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu) Gazete Tarihi: 23.01.1954 Number: 8615
Law No. 5411 Banking Law (5411 Sayılı Bankacılık Kanunu) Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 1.11.2005 Number: 25983
Statute No: 2839 Parliamentary Elections Law (Milletvekili Seçimi Kanunu) Published in The Official Gazette No.: 18076 On 13 June 1983
Law No 5627 Regulation On Increasing Efficiency In The Use Of Energy Resources And Energy(5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu) Official Gazette Dated 25 October 2008, Saturday No.: 27035
Law No. 2499 Capital Market Law (Sermaye Piyasası Kanunu) Official Gazette Dated 30.07.1981 Number: 17416
Law No 5271 Turkish Criminal Procedure Code (5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu) Official Gazette Dated: 17.12.2004, nr. 25673
Law No.: 5464 Bank Cards And Credits Cards Law (5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu) Official Gazette Dated: March 1, 2006 And No. 26095
Law No. 5549 Prevention Of Laundering Proceeds Of Crime Law (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun) Official Gazette Dated: 18/10/2006 Number: 26323
Law nr. 5237 Criminal Code (Türk Ceza Kanunu) Official Gazette No. 25611 Dated 12.10.2004
Customs Law No 4458 (Gümrük Kanunu) Official Gazette Dated: 4.11.1999 And Number 23866
Act No 4054 The Act On The Protection Of Competition (Rekabetin Korunması Hakkında Kanun)Official Gazette Of Its Publication : Date: 13/12/1994 Number: 22140
Law No 5070 Electronic Signature Law (5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ) (Published in The Official Gazette ref 25355, 2004-01-23
Law No. 5627 Energy Efficiency Law (Enerji Verimliliği Kanunu) Official Gazette 2 May 2007 Wednesday Issue: 26510
Law No. 4320 Family Protection Law Full Text Of (Ailenin Korunmasına Dair Kanun) Official Gazette Dated: 17.01.1998 Number: 23233
Law No: 298 Law On Basic Provisions On Elections And Voter Registers (Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun) Official Gazette No. 10796 On May 2nd 1961
Law Nr. 3218 Free Zones Law (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ) Official Gazette Dated 15 June 1985 Number: 18785
No. 2/19331 Regulation On Sanitary Safety Of Passengers On Ships (Gemilerde Yolcuların Sıhhi Emniyeti Hakkında Nizamname) Official Gazette Of Publication: 28/1/1943, No : 5316
The Implementing Regulations Under The Decree-Law No 555 Pertaining To The Protection Of Geographical Signs (555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik) Official Gazette Dated: 05.11.1995 Number: 22454
Law Nr: 5216 Greater City Law (Büyükşehir Belediyesi Kanunu – 5216) Date Of Official Gazette: 23.07.2004-Nr. 25531
2920 Regulation On Airports Ground Hand Ling Services (Kanun Numarası: 2920 Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği) Official Gazette Dated: 19.10.1983 Number: 18196
Regulation on Banks’ Internal Control and Risk Management Systems[1] (Bankaların İç Denetim Ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik) Official Gazette, Issue No. 24312, On 8 February 2001
Regulation No 618 Istanbul Port Regulations (İstanbul Liman Tüzüğü) (Official Gazette Date-No 06.09.1996 – 22746            : 06.09.1996 – 22746
Law No: 4857 Labor Act Of Turkey (İş Kanunu) Official Gazette: 10.6.2003- 25134
Law No : 1262 Pharmaceutical And Medical Preparations Law (İspençiyari Ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu) Official Gazette Dated: 26.05.1928 Number: 898
Law No: 4734 Public Procurement Law (Kamu İhale Kanunu) Date of Official Gazette 22/01/2002 : 22/01/2002 Number 24648
Law No 4735 Law On Public Procurement Contracts (Kamu İhale Sözleşmeleri) Official Gazette 22/01/2002 24648
Law Number: 2547 Higher Education Act (Yükseköğretim Kanunu) Published in The Official Gazette No: 17506; Date: November 6, 1981
Law No. 5436 Law Amending The Public Financial Management And Control Law And Certain Laws And Decree Laws (Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Official Gazette Dated 24.12.2005, No. 26033
Law Nr 2380 Law On Share Given To Municipalities And Special Provision Administrations From General Budget Incomes (Belediyelere Ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun) Official Gazette: Date : 5/2/1981 Nr.: 17242
Nr 5671 Law Of The Central Finance And Contracts Unit On The Employment And Budget Principles

(Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun) Official Gazette Dated: 7.6.2007 Number: 26545
Law No. 4749 Law On Regulating Public Finance And Debt Management (Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) Yayımlandığı Official Gazette Dated: 9.4.2002 Number: 24721
The Law On The Execution Of Penalties And Security Measure Slaw No. 5275 (5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yasa) Official Gazette Dated: 29.12.2004 Number: 25685
Law No. 4691 Law Of The Technology Development Regions (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu)Official Gazette Dated: 06.07.2001 Number: 24454
Law number 6207 Law On Attorneys Benefit Fund Published (Avukatlar Yardımlaşma Kanunu) 29 December 1953 in Official Gazette Issue 8595
Law No: 3713 Law On Fight Against Terrorism (Terörle Mücadele Kanunu) Official Gazette Dated And Number: 12 April 1991/ 20843
Law No. 5346 Law On Utilization Of Renewable Energy Resources for The Purpose Of Generating Electrical Energy (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun) Official Gazette Dated: 18.05.2005 Number: 25819
Law № 5393 Municipal Law (Belediye Kanunu) Official Gazette Dated: 13.07.2005-Nr. 25874
Law № 5393 Municipal Law (Belediye Kanunu) Official Gazette Nr. 25874, Dated 13.07.2005
Act No : 4982 Act On Right Of Information Acquirement (Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ) Official Gazette Dated 27.4.2004 Number: 25445
Act No. : 5302 Special Provincial Administration Act (5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ) Official Gazette Dated: 04/03/2005 – 25745
Law No. : 5464 Bank Cards And Credits Cards Law (Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu) Official Gazette Dated: March 1, 2006 And No. 26095
Law No: 2674 Act On The Territorial Sea (Karasuları Kanunu) Official Gazette Dated: 29.5.1982 Number: 17708
618 Law On Ports (Limanlar Kanunu) Law No:: 618 Date of Enactment: 14.4.1925
Official Gazette Dated: 20.4.1341 Number: 95
Law No: 4922 Law On The Protection Of Life And Property At Sea (Denizde Can Ve Mal Koruma Hakkında Kanun) Official Gazette Dated : 14/6/1946   Number : 6333
Law No 5018 Public Financial Management And Control Law (5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu) Official Gazette Dated: 24.12.2003 No: 25326
Public Financial Management And Control Law (5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu)Official Gazette Dated : 24.12.2003 No 25326
Law No 4875 Regulation For Implementation Of Foreign Direct Investment Law (4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler ) Official Gazette Dated: August 20, 2003
Regulation On Management, Pursuing And Collecting Of Treasury Receivables (Hazine Alacaklarının Yönetimi, Takip Ve Tahsiline Dair Yönetmelik) Official Gazette Dated October 18, 2005 And issue: 25970
Seedling Law Law No. 5553 ( Tohum Kanunu) Official Gazette Dated 8 November 2006 Number: 26340
The Constitution Of The Republic Of Turkey ( Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanun) As amended On October 17, 2001 4709/3.10.2001 r.g 17.10.2001/24556 Mük.
Law No. 2821 Trade Unions Act ( Sendikalar Kanunu) Official Gazette Dated: 07.05.1983 Number: 18040
Law No 2872 Environment Law ( Çevre Kanunu ) Official Gazette Date: 11/8/1983 No: 18132
Forest Law No. 6831 (Orman Kanunu) As Amended By Law No. 3373, 1987 Official Gazette Dated: 8.9.1956 Number: 9402
4857 Labour Law (İş Kanunu) Official Gazette Dated: 10.06.2003 25134
Law No. 4771 Law On Changes Made To Various Laws Adopted: 03.08.2002 (Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun) Official Gazette Dated: 9.8.2002 Number: 24841
Law No : 5553 Seed Law Of The Republic Of Turkey (Tohumculuk Kanunu) Official Gazette Dated (08.11.2006 t. 26340 s. R.G.
Law No: 2634 Tourism Encouragement Law (Turizmi Teşvik Kanunu) Date Of Official Gazette: 16/03/1982 Number: 17635
Law N. 4721 Turkish Civil Code (4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu) (Official Gazette No. 24607, Dated 08.12.2001
The Environment Code Law No: 2872 Official Gazette Dated 11.08.1953 Number: 18132
Decree No. 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency ( Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar) Official Gazette Dated:11.8.1989 No: 20249 Decision No:89/14391
As Amended By Act No. 4822 Act No. 4077 on Consumer Protection (4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) Official Gazette Dated: 08.03.1995 Number: 22221
Law No.: 5411 Banking Law (Bankacılık Kanunu) Official Gazette Dated: November 1, 2005, 25983
2360 Numbered TEIAS Pricing Regulation For 2010 2360 Numaralı TEİAŞ 2010 Fiyatlandırma Yönetmeliği Official Gazette Dated: 31/12/2009 And Number: 27449
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği 11.09.11 Electricity Market Grid Regulation-TUR–2010
Regulation Regarding The Principles And Procedures For Audits, Pre-Examinations And Investigations In The Electricity Market Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Electricity market Law Dated 20.02.2001 and issue: 4628
Regulation Concerning Regulating Distribution System Investments And Controlling MaterializationOf Plans In Electricity Market Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi Ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Regulation On Alterations In The Contracts Of Legal Undertakings Carrying Out More Than One Market Activity In Electricity Market And On The Transfer Of The Transmission Activity And Relinquished Activities Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere Ve İletim Faaliyeti İle Vazgeçilen Faaliyetlerin

Devrine İlişkin Yönetmelik
T.R Ministry Of Energy And Natural Resources Regulation On The Acceptance Of Electricity Facilities T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Official Gazette Dated 1995 and Number: 22280.
Electrical Plants Project Regulation Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği Official Gazette Dated 16 December 2009 Number: 27434
Regulation concerning the Inventory and the Control of Chemical Substances Kimyasal Maddelerin Envanteri ve Kontrolüyle İlgili Yönetmelik
By-Law On Inventory And Control Of Chemicals Official Gazette, dated 10 November 2009 and numbered 27402
GMO (Genetically Modified Organisms) Regulation Application Instruction
"Ce” Marking Regulation Yeni Ce Yönetmeliği 29.02.12 Official Gazette, dated 23 February 2012 Number: 28213
Application Regulation of Mining Activities Amendments on Researching Activity Period for Mining Law Numbered 5995 Maden Kanunu Arama Faaliyetleri Official Gazette, dated Amended article: 26/05/2004 – Law numbered 5177 /11th article
Turkısh Code Of Penal Procedure Law Number: 5271 Adoption Date: 04.12.2004 Effective Date: December 17, 2004 Türk Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
Law about Istanbul Technical University Law no: 4619 Istanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun 18.09.09 Date of acceptance: 12/7/1944
The Turkish Mining Law Numbered 3213 (Amendments Brought By Law Numbered 5177 Are Entered To The Text) 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu 

Official gazette dated: 15.06.1985 No: 18785

 
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Act On Fee Of Sanitation For Ships

Law No: 2548      Published in the Official Gazette dated: 10/11/1981  Numbered: 17510
Demiryolu Uygulamaları- Yeni Tadil Edilmiş Yük Vagonlarnın Ölçülmesi Bölüm 4: İki Tekerlek Takımlı Bojiler Railway applications - Measuring of new and modified freight

wagons - Part 4: Bogies with 2 wheelsets

Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 1: Measuring principles

Railway applications - Measuring of new and modified freight wagons - Part 2: Freight wagons with bogies
Endüstriyel ve Ticari Güç Sistemleri Analizlerine Yönelik Olarak IEEE Tarafından Tavsiye Edilen Pratikler (Kahverengi Kitap) 399-1997 (Brown Book)  -  Ieee Recommended Practice For Industrial And Commercial Power Systems Analysis

 
IEEE Elektrik Santralleri için Elektrik Güç Servis Sistemleri Tasarım Kılavuzu Ieee Design Guide For Electric Power Service Systems For Generating Stations
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kiracılarla imzalanan tip sözleşme örneği State Airports Administration General Directorate Sample Of Type Contract Concluded Wıth The Lessees
Patlayıcı Tespit Sistemi Mal Alım Tip Sözleşmesi Unit Price Standards Contract For Procurement Of Goods
Birleşik Devletler Ortaklık Geliri İadesi Form 1065 Us Return Of Partnership Income
Enerji Nakil Hattı Sözleşmesi Power Transmission Line Contract
Faaliyet Belgesi Certificate Of Activity
Göçmen Olmayan Öğrenci Belgesi Abd Certificate Of Eligibility For Non Immıgrant (F-1) Student
Internet Vergi Dairesi Vergi Kaydı Internet Tax Office - Petition Printing
Uçak Kiralama Sözleşmesi Aircraft Charter Agreement
Akreditif Belgesi Letter Of Credit
Hareketli Apron Köprü Modeli Teknik Tarif Technical Description Airport Passenger Boarding Bridges Apron Drive Bridge Model
Kaza Tutanağı Accident Minutes
Lisans Satış Sözleşmesi License Sales Contract
Gdo Etkiketi + Sertifika +Sağlık Sertifikası Gmo Label + Certificate Of Health
Nüfus Kayıt Örneği Copy Of Birth Record
Kalibrasyon Sertifikası Calibration Certificate
Hisse Senetleri Sözleşmesi Stock Certificate Contracts

Office Yeni Belediye İş Hanı Kat 3 No 6
  Acıpayam, Denizli, Turkey
Office Phone 0090 258 518 31 80
Office Fax 0090 258 518 20 25
E-Mail adnanunay@gmail.com
GSM 0090 505 307 5789
Web http://www.tercumearsivi.com